Mária és a gyerekek

Kezdet és folytatás

Kapcsolat

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KERESZTRE FESZÍTÉS ÉS MEGVÁLTÁS

 

Ezt a keresztre feszítést, és megváltást szó szerint értelmeztetik velünk. Tegye a szívére a kezét az, aki ezt az értelmetlen értelmezést érti, és elfogadja. Hogy azzal, ha Jézust megfeszítik, legyen az bár az Isten fia is, az emberiség több évezredes (vagy bármennyi) állítólagos bűne megváltódik. Ez teljesen abszurd. Épp ésszel nem lehet vele mit kezdeni.

Állítólagos bűn? – Ahogy vesszük. – Mi az emberiség eredendő bűne? Az, amiért Ádám és Éva kiűzetett a paradicsomból – a szabad, a természetes utódnemzés. Csakhogy ebbe vajmi kevés beleszólása volt az embernek, ezek a Teremtők döntései voltak. Az egyik így döntött, a másik úgy – utólag meg ezt ráírták az ember számlájára. Olyan bűnt varrtak a nyakába, amit el sem követett, el sem követhetett. Úgy tette a dolgát, ahogy megteremtették.

&

Kezdjük azzal, hogy akik bennünket teremtettek, elképzelhetetlenül magas civilizációjú szellemi lények, hozzánk képest nekik semmi sem (volt) lehetetlen. Volt a kezükben egy bizonyos anyag, amit az egész földi mindenséghez hozzáadtak – ez az úgynevezett őssejt. Őssejt még ma is van bennünk, de nem olyan minőségben, és nem olyan mennyiségben, mint kezdetben. Mára már ezen a téren felhígultunk, és deformálódtunk.

Ők hozták létre a frigyládát, amely nem más, mint sejtbank, tele őssejttel. Jézus annyiban az Isten fia, hogy ebből a frigyládában tárolt őssejtből kapta a sejtjeit, a teremtői szellemiséget. Úgy is szokták emlegetni Jézust, mint a második Ádámot. Bár ezt egy kicsit óvatosan kezeljük, mert Ádám önmagában életképtelen volt, Jézus nagyon is életképes. Ádám a Nibirui Jahve teremtménye, Jézus a Szíriuszi Nap-Isten fia.

Jézus fogantatása

Jézus anyja, Szűz Mária, már édesanyja, Szent Anna méhében szeplőtelenül, vagyis eredendő (másképpen áteredő) bűn nélkül fogant. A szeplőtelen fogantatás tehát nem azonos azzal a hittétellel, hogy Mária Jézust szűzen foganta és szülte (Wikipédia).

“Mária szeplőtelenül fogantatott, azaz az eredeti bűn nem érintette őt”.

(http://www.katolikus.hu/szentek/0101.html)

Tudjuk – az eredeti bűn a szabad nemzés, a természetes nemzőképesség, ami a gének, a szellemiség, keveredésével, "szennyeződésével" jár. Mária csak úgy lehetett, tiszta, szeplőtlen, bűntelen, ha a szülök is azok voltak. Mária az őssejtekből „sarjadt”, az őssejtekből keltették életre. Azokból a sejtekből, amelyek még nem kerültek be a természetes szaporulati körbe. Mária anyja a Szíriuszi Anna, az apja csak egy nibiru őssejt lehetett a frigyládából.

Tehát Máriára a szeplőtelen fogantatás vonatkozik, Mária viszont szűzen foganta Jézust. Szűzen, azaz mesterséges megtermékenyítéssel.

“Abban az időben tanácskozást tartottak a papok ezen szavakkal: ,,Csináltassunk egy új kárpitot az Úr templomába.” Akkor így szólt a főpap: ,,Hívjátok ide hozzám Dávid nemzetségéből a szeplőtelen szüzeket.” Szolgái eltávoztak azok keresésére és találtak is hét szüzet. Akkor újra eszébe jutott a főpapnak a gyermek Mária, ki Dávid nemzetségéből való, és Istennek szentelt érintetlen; elküldötte szolgáit, hogy hozzák magukkal.

Összehívta őket az Úr templomában, és így szólt a főpap: ,,Sorsoljátok ki magatok között nekem, hogy ki legyen az, aki egybeszövi az aranyat, a tiszta gyapjút, a bisszuszt, a selymet, a jácintkéket, a skarlátot és az igazi bíbort.” A sorsvetés Máriának juttatta az igazi bíbort és a skarlátot, ő pedig fogta és hazavitte azokat. …….. Mária pedig fogta a skarlátot, és megfonta azt”. (http://www.katolikus.hu/szentek/szent6.html)

 

Ebből látjuk, hogy Jézus milyen értékes és válogatott DNS-eket kapott.

 

“Elmentek tehát a hírnökök Júdea minden egyes vidékére, megfújták az Úr harsonáit, mire mindenki összesereglett.

Akkor József ledobta a szekercét, és eljött erre az összehívásra. Ahogy összegyűltek, odajárultak a főpap elé és átvették az ágaikat. Amikor mindegyikük átvette a faágakat, bementek a templomba és ott imádkoztak. Befejezve az imádságot megfogták az ágakat, kimentek, egybevetették azokat, de semmiféle jelet nem láttak azokon.

Az utolsó ágat József kapta meg, és íme egy galamb repült le az ágról és megállt József fején”.

(http://www.katolikus.hu/szentek/szent6.html)

Hogy mi volt a József szerepe a fogantatásban, azt hiszem, ennek alapján érthető. A József ivarsejtjei feleltek meg a célnak.

&

Ezekkel a képességekkel, adottságokkal hozták létre Jézust. Azt a Jézust, akivel lezárult egy régi korszak, és kezdődött egy új. Véget ért a kos korszaka, és kezdődött a halaké.

 

Miért változnak a korszakok? Erről nem sokat tudok, de találtam egy weboldalt erről:

http://samsarahun.blogspot.hu/2015/05/vilagkorszakok-ciklusok-kozepette.html

A weboldalon többek között ezt írja:

„A korszakváltással bizton számíthatunk mindezen téveszmék látványos összeomlására”.

Ez részben most is megtörtént. Részben, mert a régi korszak, amennyire tudta, átmentette magát az újba. Ez azért is sikerült neki, mert hát ugye a kos erőszakos, döf a szarvával, a hal meg néma, nem száll szembe az erőszakkal, de sikamlós, kicsúszik az ember markából, és tovaúszik.

&

Sokszor mondják Jézusra – ne a kőből, fából, készült épületekben keressük, hanem magunkban. Hogy ez mennyire igaz, legjobban látjuk éppen a keresztre feszítésében.

A valóságosan bemutatott keresztre feszítés csak szimbólum. Ezzel a szimbólummal azt hisszük, megfogtuk a halat, pedig dehogy, itt is kicsúszott a kezünkből.

Jézus keresztre feszítése abból áll, hogy az ivarsejtjeivel megtöltötte a frigyládát, a spermabankot. Mellesleg, az is csak képmutatás, félrevezetés, hogy annyira találgatjuk, mi lehetett a frigyláda. Pedig adva van a válasz, benne van a nevében – frigy, szövetség, az ivar- és a petesejt között.

Jézus feláldozta magát, vállalta, hogy ivarsejtjei, DNS-ei, génjei, beépüljenek sok-sok emberbe, ezzel adva nekik esélyt, hogy hozzá hasonlóvá válhassanak.

Jézus a keresztre feszítéssel megváltotta az emberiséget a bűnöktől. Hogy kell ezt érteni? Jézus a legkiválóbb DNS-ekkel, génekkel rendelkezett. Azzal, hogy a továbbiakban a génjeit az emberiség szolgálatába állította, felvállalta a génjei felhígulását, erkölcsi leépülését, hisz a további nemzésekkel az ő génjei is örökölték az emberi gyarlóságokat - az elkövetkező 2000 éven keresztül.

 

Magára vette az emberi bűnöket, ugyan akkor jó géneket, tisztaságot adott nekik a sajátjain keresztül. Általa, a génjei által,  az emberek nagyobb esélyt kaptak a változásra, az erkölcsösségre.        

Jn. 20,17

“Monda néki (Mária Magdolnának) Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.”

 

... mondta Jézus Mária Magdolnának, a feltámadás utáni találkozón. Mária Magdolna „illetni” akarta Jézust, aki azonban, jó okkal, elutasította – még nem ment fel az Atyához, vagyis a DNS-e még nincs a szövetség ládájában.


A szövegből kiderül, hogy Mária Magdolnának és Jézusnak nem egy az Atyjuk, nem egy az Istenük, mégis intim kapcsolatban vannak. Tehát már ez is a szövetségi terv része – a két Isten gyermekei is szövetséget, frigyet kötnek egymással.

 

Hogyan ment fel Jézus az ő és a Magdolna Atyjához, Istenéhez?  Hol voltak ezek az Istenek? – A frigyládában, ivarsejtek formájában, ahová Jézusnak is csak az ivarsejtjei mentek be, nem pedig maga Jézus. Ez előtt viszont Jézusnak nem lehetett intim kapcsolata Mária Magdolnával, ezért utasította őt el.

 

Még egy idézet a bibliából arról, hogy Mária Magdolna eredetileg nem a Jézusi vonalhoz tartozott:

 

Mk.16,9

“Mikor pedig reggel, a hétnek első napján föltámadott vala, megjelenék először Mária Magdalénának, a kiből hét ördögöt űzött vala ki.”

&

A frigyládában lévő ivarsejtekkel való megtermékenyítés két síkon is lehetséges volt – fizikai, és szellemi síkon. A fizikai síknál megemlíthetjük Salamon királyt, akinek hétszáz felesége, és 300 ágyasa volt, főleg idegen nemzetekből. Ez az ezer nő béranya volt, mesterségesen megtermékenyítették őket, szülés után pedig elvették tőlük a csecsemőket, és kolostorokban nevelték fel. Ez a zsidó nép felszaporodását szolgálta.

Szellemi megtermékenyítésről az Egyiptomból való kivonulásból tudunk, ahol hús vétetett (ez a későbbi, a keresztény hús- vét – hús vétetett), de ezt inkább egy másik írásomban magyarázom.

Itt még csak annyit – a kisszámú zsidó nép az ilyen megtermékenyítési módokkal igen hamar nagy létszámúra növekedett – erről szól a zsidó pészah ünnep.

A Jézus keresztre feszítése is ugyan ez volt – a népek fizikai és szellemi megtermékenyítése. A cél - fizikai és szellemi megtermékenyítéssel beoltani az emberekbe a Jézusi eszmét, szellemiségét. Ezért lett a húsvét szimbóluma a nyúl, és a tojás. A keresztények, a jézusi szellemiségű emberek szaporodtak, mint a nyúl, vagy mint a kotlós alatt kikelt csibék.

&

Honnan az ötlet a keresztre feszítés elméletének? Onnan, hogy két (vagy több) különböző népcsoportot, két (vagy több) Teremtő kétféle-többféle teremtményét keresztezik egymással. Ez bizony felér egy belső keresztre feszítéssel – különféle jellemek, természetek, érzések, gondolkodásmód összekeveredése igazi kihívás az érintetteknek - a lelkeknek.  És igazi külső-belső harc, mind a mai napig:

 

Mt.10,34-36

“Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.
Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt;
És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe.”

 

Ebből áll a külső-belső harc mind a mai napig. Ebből és azért, mert Jézussal újra keveredtek a különböző Teremtők különböző teremtményei.

Ez a folyamat a bibliában nem Jézussal kezdődött, Jézus ebben csak az eddigi utolsó állomás. A folyamat már Káinnal-Ábellel megkezdődött, vagy később ugyan ez van az Ézsau- Jákób történetében is:

 

I.Móz.25,21-23

“És könyörge Izsák az Úrnak az ő feleségéért, mivelhogy magtalan vala, és az Úr meghallgatá őt: és teherbe esék Rebeka, az ő felesége.
Tusakodnak vala pedig a fiak az ő méhében. Akkor monda: Ha így van, miért vagyok én így? Elméne azért, hogy megkérdezze az Urat.

És monda az Úr őnéki: Két nemzetség van a te méhedben; és két nép válik ki a te belsődből, egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek.”

 

A tusakodás a két nemzet között tehát már az anyaméhben megkezdődött.

&

A növényeket is keresztezik, sőt, hibrid állatok is vannak, de hogy azok tusakodnak-e úgy egymással, mint az ember, nem tudom.

&

Persze, ez a kereszteződési folyamat nem Jézussal kezdődött, és nem Jézussal végződik. Most jön egy újabb kereszteződési hullám az Európán kívüli országokkal?  Egy akol, egy pásztor? – Ez aztán már igazán kemény lesz – ha lesz.