Mária és a gyerekek

Kezdet és folytatás

Kapcsolat

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MOZAIK

Ha ki akarunk magunknak alakítani egy képet a létünkről, létezésünkről, nem lesz könnyű dolgunk. Vannak források, ahol kutakodhatunk, és amelyekből lassan kezdjük kirakni a mozaikképünket. Ez elég sok időbe telik, sőt, mikor azt hisszük, na, megvan, kész, aztán kiderül – valami nem jó, valamit változtatni kell rajta – akkor meg már oda az egész mozaikunk, kezdhetjük, előröl.

Én is kiraktam egy mozaikot – ha nem jó, majd én is újra próbálkozom….

&

Először azt hittem, a szent Biblia megmondja: „Kezdetben teremté Isten az eget és a földet….” – de egyszer csak rájöttem, ennyi nem elég. Ettől több kell.

Az „Istenek” földre-jövetelét megelőzte valami a földönkívüli bolygókon. Két bolygóbéli lény, a Szíriuszi és Nibirui, keresztezte egymást.

A Nibirun hierarchia volt, a Szíriuszon egalitárius rendszerben éltek, és bár Istenüket Nap-istennek mondjuk, de ez az Isten másmilyen Isten – teljesen egyenrangú volt a népével.

A Nibiru Istene, An, fiát, Enkit küldte le a Földre. Enki apja nibirui, anyja szíriuszi. Keresztezték – mondjuk így – a génjeiket. Ez lett az alapja a későbbi keresztségeknek (Jézussal bezárólag).”

E két bolygórendszer lényeivel beindult a földi élet, sőt, igen fejlett civilizáció alakult ki - a sumér civilizáció.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sumer

„A három főisten: Anu, az istenek apja, Enlil, a levegő ura, Enki pedig a víz és a bölcsesség istene volt. Emellett még nagy tisztelet övezte Utut, a nap-, Nannát, a hold- és Innint, a termékenység istenét.”

Anu, Enlil és Enki Nibirui Istenek, Útu, Nanna, és Innin Szíriusziak.

http://churchofgod.hu/content.php?act=nimrod

"A kanonizált szentírás (s a szintén héber eredetű, de nem kanonikus Jubileumok könyve, valamint a Jásher könyve) szerint először a kusiták, és a kusita Nimród uralta az emberiséget. A kushita dominanciát tükrözi egy, a suméroktól fennmaradt írás, az ún. Sumér királylista is, bár a két forráscsoport koránt sem azonos szempontból vázolja az eseményeket. Azt azonban kijelenthetjük, hogy a sumérokként ismert, egy nyelvet beszélő, és a kusiták által dominált nép azonos a nemzetek szétválasztását megelőző, tehát még együtt lakozó, noéi emberiséggel!

A sumér királylista, mitológiai és egyéb leírások burkolatlanul a bukott angyalok szemszögéből ábrázolják a történelmi eseményeket, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy ez a királylista több mint kétszázezer évre megy vissza, s röviddel a nemzetek elválasztása után végződik. A királylista tehát messze megelőzi az ádámi ember teremtését és történelmét, majd az özönvíz után egybefonódik azzal egy rövid időre, mielőtt megszűnik, vagy legalábbis nyoma veszik ennek az egyedi vérvonalnak. A királylista egy rövid, idevonatkozó részlete:

"A királyság az égből szállt alá, Eridu vált a királyság székhelyévé. Eriduban Aululim uralkodott királyként 28800 éven át. Alagalgar 36000 évig uralkodott. E két király uralma 64800 év. Eridut elhagyták, a királyság Bad-tabirába került.
[Az özönvíz előtt] "Összesen öt városban nyolc király uralkodott 241200 évet." Ezután jött a vízáradat.Az özönvíz után a királyság az égből ereszkedett alá, Kish [Kus] vált az uralom székhelyévé.

A sumér királylista szerint az ott felsorolt uralkodók az "egekből”, vagyis az istenektől kapták a földi uralkodásukat hosszú-hosszú évezredekkel az ádámi ember megteremtése előtt, ami azt jelenti, hogy egy más fajt képviselnek. - ……. - sokan hozzájuk vezetik vissza az illuminátus elit vérvonalát…

…… ezek a királyok aztán uralták az ádámi embereket. A történészek, de a bibliai utalások is elárulják, hogy a sumérok és a korai nemzetek isteneknek tekintették uralkodóikat. A vérvonalnak tehát óriási szerepe volt, ahogyan az bibliai szempontból is rendkívül fontos. Nem mellékesen, Uruk városát egy özönvíz előtt is létező település helyén építették föl.

A sumér kultúra maradandóan nagy hatással volt az első olyan nemzetiségi államokra, illetve birodalmakra is, mint Akkád/Asszíria, Babilon, Egyiptom és Perzsia. A későbbiekben aztán ezek a kultúrák váltak a görög és római kultúrák alapjaivá. A nyugati kultúrkör pedig ennek a görög és római hagyománynak az örököse. Így, bár a sumérok hitvilága és a nimródi uralom felépítéséből szinte minden nép megtartott valamennyi elemet, a nyugati világ feltétlenül az egyik egyenes ágú örökösnek mondható. A sumér hit és annak valláselemei pedig még a kereszténységet is túlélték, illetve képesek voltak saját kultuszaikkal átitatni a kereszténynek nevezett vallást. Politikai tekintetben pedig a szemünk előtt megvalósuló globalizáció szintén visszavisz bennünket a nimródi "egy emberi közösség" korszakához.

Mivel a nemzetek elválasztása után létrejött nemzetségi államoknak vagy birodalmaknak kivétel nélkül sumér volt a kulturális bölcsője, már emiatt is érdemes ezt a kultúrát jobban megismerni.”

&

Tehát, jóval az „Özönvíz” előtt - ami inkább volt háború, mint özönvíz, az özönvizet jelképnek is használták – volt már a Földön egy fejlett civilizáció. Ezek a népek „egy nyelvet beszéltek” nemcsak az „Özönvízig” de még egy ideig az Özönvíz után is.

„Egy nyelvet beszéltek” – a Nap-Isten és Enki teremtményei békében éltek egymással.

&

Enkinek volt egy félteestvére, Enlil, akinek a szülei mindketten nibiruiak voltak. Egy idő után Enlil is lejött a Földre - Enki volt a tudós, Enlil a vezető, uralkodó. Csakhogy volt egy probléma – Enlilnek nem volt népe, nem volt kin uralkodnia. Ekkor hozta létre Enlil, Enki segítségével, az Édenkertet:

http://churchofgod.hu/content.php?act=adameva

Ádám a teremtésekor 20 éves korúnak volt megteremtve. (Ez az időbeosztás a Companion Bible c. kiadványnak a Bullinger által feldolgozott 50. függelékében található.) Ez az a kor, amikor felnőtté válunk. Így körülbelül 30 éven át, amíg Ádám és Éva az Édenben éltek, gyarapodtak a tudásban, és követték Isten törvényeit.”

Ez, azt hiszem, egyértelműen klónozásra utal. Ez a teremtési mód azonban nem vált be, leállították, megsemmisítették.

Enlil viszont továbbra sem nyughatott, idővel elérte, hogy a népeket egymás ellen uszítja, akik végül szétváltak. Azt egyik népcsoport vezetője Enki, a másik csoport a Nap-Isten fiai, akik maguk is kettéváltak – Nimród kivált a Nap-Isten csoportjából, és külön birodalmat hozott létre.

Hogy Enlilnek a édenkerti terv nem jött be, más  tervet eszelt ki – és ez már bevált. Egyszerűen megalkotott egy kitalált történetet, amelyből idővel monda, sőt „tény” lett. Ez a Noé mondája, a bárkával, a Noé három fiával. Noé három fia Sem, Jáfet és Kám.  Valójában Nóé Enlil, Sém Enki, Jáfet a Nap-isten, Kám pedig Nimród.

Akik később az Ótestamentumot írták, bölcs emberek lehettek, mert beleszőtték az Enlil történetébe a saját „történetüket” is a Kám, vagy Kánaán, azaz Nimród történtét: Kám „meglátta” Noé (Enlil) „mezítelenségét” – vagyis megmondják, hogy Noé-Enlil nemzésképtelen, és a három „fiú” nem az övé.

Egyébként az Újtestamentumot is bölcs emberek írhatták, mert abban is sok minden el van rejtve.

Később egy új népet is megalkotott Enlil, a zsidókat, egy új Istent is fabrikált melléjük, Jahvét, azóta már csak ezt a nevet használja, Jézus megjelenésével pedig kisajátítja „Sém, Kám és Jáfet” (keresztezett) népét is a keresztény vallás leple alatt. Ugyanis mindannyian itt ragadnak a Földön, egyik sem tér vissza a bolygójára. Egyedül annyi történik, hogy a Nap-Isten először Hold Istenné válik (a rezgésszám csökkenése miatt), és csak utána lesz ő is földi lény, földi ember. A vallások, az egyházak a „közönséges” papok kezébe kerülnek, akik már nem földönkívüli lények.

Enlil-Jahve uralkodó, a Seregek Ura, az egész emberiségen szeretett volna uralkodni. Enki, és a Nap/Hold-Isten úgy vélték, az ő népeik Enlil erőszakossága mellett is meg tudják őrizni a szellemiségüket, míg Nimród fellázadt Enlil ellen. Sokan voltak, akik mellé álltak. Elkezdett építeni egy tornyot is, a Babiloni tornyot, ami nem csak sejtbank volt, de a köztes létben lévő lelkek tárolója is.

Ám Nimród nem tudta véghezvinni tervét, ha jó ideig sikerült is neki „tartani a frontot”, a végén csak belebukott a „vállalkozásba”. A tornyot lerombolták, a népe is lassan felmorzsolódott, beépült. Olvastam olyan véleményt is, hogy a magyarok (hunok, kunok, stb.) nem származhattak Nimródtól, mert Nimródnak nem maradt utóda egy fia volt, aki meghalt) , így népe sem lehet neki. Hogy „személyes” utóda maradt-e, vagy nem maradt, nem tudom, de donorként nagyon is sok utóda lehetett. Elképzelhetetlen, hogy ő ezt a lehetőséget kihagyta volna. Az más, hogy „nem maradt” neki népe – a tiszta szíriuszi faj, amit ő szeretett volna felépíteni, nem maradt meg, a fajok, a népek, teljesen összekeveredtek egymással.

Szerintem teljesen felesleges a magyar-kutatóknak azon vitatkozni, kitől származtunk – Kámtól, Jáfettől, vagy Nimródtól. Ők mind a hárman a Sziriuszi bolygórendszer lényei, és az már nem annyira fontos, hogy konkrétan ki melyik bolygójáról jött a bolygórendszernek.

Ha meg egyénenként nézünk egy-egy embert, ott márt tényleg nehéz pár ezer évre visszamenőleg kibogozni az őseit. De nincs is nagy értelme. Nem a külsőség a fontos, jelenleg ki milyen nemzetiségű, nem is az, ki melyik bolygóról, vagy bolygóbéli lénytől származik, hanem az a fontos, milyen a lelke-szelleme, a gondolatai, az érzelmei, milyenek a cselekedetei. Ezek döntik majd el, hova, melyik bolygóra kerül, amikor eltávozunk a szellemi világba.

Ma már sok vallás, és sok egyházi felekezet létezik, de egy közös vonás mindegyikőjükben van – mindegyik hierarchikus, egyik sem egalitáriusos. Pedig Jézus megmondta – én és az Atya egyek vagyunk. Ez pontosan azt jelenti – az Atya és a Fiú, a Teremtő és a Teremtmény egyenrangú, nincs alá-fölé rendelt viszony.

Ennek alapján mondhatjuk – Jézus nem alapított egyházat, és nincs is neki egyháza. Jézus „egyháza” az emberek szellemiségében van - ha van.

Ugyan akkor ennek ellenére is van létjogosultságuk a vallásoknak, az egyházaknak. Az egyházak segítettek és segítenek abban, hogy fogalmunk legyen arról, van „túlvilág”, van szellemi világ is. A tudománytól is kapunk ugyan információkat, a két információ azonban nagyon különbözik egymástól. A tudomány sem egészen megbízható – hol forog a Föld, hol nem, hol lapos, hol gömbölyű – a vallási nézetek sem egyöntetűek, azok is torzítottak – mégis adnak egy alapot, amire lehet valamit építeni.

Minden úgy van jól, ahogy van – kivéve, ami nem, mert azért a folyamatos embertelenségből lehetne egy kicsit kevesebb. Egyéni, és emberiség szintjén egyaránt.