Mária és a gyerekek

Kezdet és folytatás

Kapcsolat

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SUMÉRIA

 

A sumér elnevezés két Isten nevéből állt össze – Samas, a Szíriuszi Nap/Hold Isten fia nevéből, és „Nóé” Sém nevű fiának a nevéből – nem véletlenül. Suméria a kettőjük – Sém-, és a Nap/Hold Isten - közös tulajdona volt.

 

&

 

A sumér civilizációt, a sumér kultúrát – Sumériát - úgy érthetjük meg, ha a legelején kezdjük - a teremtéssel.

 

A földi embernek két Istenhez van-volt köze – a Szíriuszi Napistenhez, és a Nibirui  Anhoz.

 

A Szíriuszi Napisten maga is lejött a Földre – a Hold volt a bázisa - de végül itt maradt, nem tért vissza a Szíriuszra. Így lett belőle Hold-Isten, és a feleségéből Hold-Istennő. Ezt azért említjük meg, mert a Holdon alacsonyabb lett a Napisten szellemi szintje, mint ami volt a Szíriuszi Naprendszerben – így lett egy szellemi szinten a Holdistennővel.

 

A Nibirui Isten nem jött le a Földre, mást bízott meg a teremtéssel – az egyik fiát, Enkit.

 

Annak két különböző szellemiségű fia volt – Enki, és Enlil. A Szellemi Világban nem úgy nemzik az utódokat, mint a Földön:

 

A lélekhez hozzáadják a Szellemet – és akinek a szellemét kapja a lélek, az a szülőatyja.

 

Enki fele szellemiségét a Nibirui- a másik felét a Szíriuszi Istentől kapta – ez volt az első kereszteződés a két faj között. Enki az első keresztezett lény, keresztlény – az első keresztény – akkor még vallások nélkül. Jelképe az egyenlő szárú kereszt lett.

 

Enlil tiszta nibirui szellemiségű, így Enki és Enlil féltestvérek.

 

&

 

Azt nem tudom, hogy a Szíriuszi Napisten és Enki együtt jöttek-e le a Földre teremteni, vagy Enki később jött – bizonyos adatok alapján hol így gondolom, hol úgy… Hátha egyszer még ez is kiderül a számomra.

 

Mindenesetre mikor Enlil is lejött a Földre – mert lejött – akkor itt már egy magasan fejlett civilizációt talált – a sumér civilizációt. Ezt bizonyítja egy Királylista:

 

„A királylistában felsorolt személyek egy része az ádámi teremtést messze megelőző időkben éltek, akik mai szemmel nézve hihetetlen hosszú időtartamokon át éltek és uralkodtak (COG)."

 

A civilizáció központja Kánaán, vagy más néven Éden volt.  Az emberiség békében, és jólétben élt. Bár a Szíriusziak a Szíriuszi Naprendszerből jöttek, de különböző csillagokról és bolygókról, így ők maguk is valamennyire különbözőek voltak, mégis jól megfértek egymással, és Enkivel. Ahogy a biblia írja „egy nyelven beszéltek”.

 

A saját utódok mellett közös utódokat is teremtettek - nemzettek.

 

&

 

A földi élet célja a lélek szellemmé válása. A Földet csak szellemi lényként hagyhatjuk majd el, és szellemi lényként távozunk az univerzum bolygóira.

 

Szíriusznak és Nibirunak nagyon különbözik a Szellemiségük. A szíriuszi bolygó egalitáriusi rendszerű – mindenki mindenkivel egyenjogú, egyenlő - még a Napistennel is – a nibirui bolygó hierarchikus azzal, hogy An Isten egy zsarnoki egyeduralkodó, övé az egész bolygó.

 

Így aztán érthető, hogy An nem nézhette tétlenül, mi történik a Földön. Ha az emberiség ilyen egyetértésben fogja leélni a földi életeket, szellemlényként a Földről senki nem fogja a Nibirui bolygót választani. Ezért leküldte a Földre másik fiát, Enlilt.

 

Enki Teremtő Isten volt a Földön, Enlil Uralkodó Isten - – uralkodni jött, mindent, és mindenkit uralni, és megbontani az emberiség egységét.

 

Hogy mikor, mikor se, Enlil nevet változtat, és Jahve lesz belőle. Próbálkozik a teremtéssel is – Édentől keletre egy Kertet hoz létre – az Édenkertet. Ne keverjük az Édent, és az Édenkertet, a kettő nem ugyan az. Az Éden a Királyságé, az Édenkert Jahvéé.

 

Nem tudom (még) miért, de Jahve a Kertben nem természetes embereket hozott létre, hanem klónokat:

 

Jahve az embert nem teremtette, hanem formálta – az Édenkert lényei klónok voltak. Isten 20 éves korúra formálta Ádámot, és 50 éves koráig élt:

 

„Ádám a teremtésekor 20 éves korúnak volt megteremtve. Ez az a kor, amikor felnőtté válunk. Így körülbelül 30 éven át, amíg Ádám és Éva az Édenben éltek, gyarapodtak a tudásban, és követték Isten törvényeit" (COG). És amikor az Isten megáldotta őket és parancsot adott nekik, elment tőlük, és Ádám és a felesége a kertben lakott megtartva a parancsokat, amelyeket JHVH parancsolt nekik (Jáser könyve).”

 

De aztán jött a testvérgyilkosság – Káin megöli Ábelt. Ez is egy szimbólum, mint annyi más a bibliában. Kiderült - Ábel, a klón, életképtelen, csak Káin, az „élő” lény az életképes.

 

Valójában erről szól a testvérgyilkosság története.

 

Jahve és a Királyság háborúba – atomháborúba - keverednek egymással. Ide-valahova kell besorolni az Özönvíz történetét is.

 

A háborúban az Édenkert ugyan megsemmisült, de idővel Enlil/Jahvénak mégis sikerült ellentéteket szítani az emberek között. Az addig egységes Szellemiség megbomlott, szétesett, az emberek nemzetségekbe tömörültek a saját Teremtőjük Szellemisége szerint.

 

És mi történt Sumérral?

 

Sumért az Özönvízig, és még egy kicsit későbbig a Kusitáknak tulajdonították:

„A kusita hegemónia Bábel tornyának elpusztítása után tört meg, a nyelvek és nemzetségek elkülönülésével.

 

A sumér kultúra maradandóan nagy hatással volt az első olyan nemzetiségi államokra, illetve birodalmakra is, mint Akkád/Asszíria, Babilon, Egyiptom és Perzsia. A későbbiekben aztán ezek a kultúrák váltak a görög és római kultúrák alapjaivá. A nyugati kultúrkör pedig ennek a görög és római hagyománynak az örököse. Így, bár a sumérok hitvilága és a nimródi uralom felépítéséből szinte minden nép megtartott valamennyi elemet, a nyugati világ feltétlenül az egyik egyenes ágú örökösnek mondható. A sumér hit és annak valláselemei pedig még a kereszténységet is túlélték, illetve képesek voltak saját kultuszaikkal átitatni a kereszténynek nevezett vallást. Politikai tekintetben pedig a szemünk előtt megvalósuló globalizáció szintén visszavisz bennünket a nimródi "egy emberi közösség" korszakához.

 

"…… a nemzetek elválasztása után létrejött nemzetségi államoknak vagy birodalmaknak kivétel nélkül sumér volt a kulturális bölcsője….. (COG)"

 

&

 

Enlil/Jahve ügyes volt, sikerült neki  tönkretenni az egy faj elméletét, a fajok különváltak nemzetekre, ő pedig a tényeket meghazudtolva új történelmet kreált az emberiségről – az emberiségnek.

 

Ez az új kreált történelem az elég zavarosra sikeredett Édenkert, és Noé bárkája.

 

Az Ótestamentum úgy mutatja be az Édenkertet, mintha ott kezdődött volna el az ember teremtése, de aztán belebukik abba, hogy bár rajtuk kívül más teremtmény nincs a Földön, Káin a gyilkosság után mégis Nun földjére megy, és feleséget vesz magának.

 

Ezután jön Nóé, és a bárkája….

 

Ki volt Noé? – Nem az, akinek az Ószövetség mondja.

 

A biblia egy csodálatos könyv, amit nagyon bölcs emberek írtak. Úgy írták meg a könyvet, hogy pár ezer év után kezdjük majd megérteni, megfejteni, kiolvasni belőle a valóságot. A pár ezer év elmúlt.

 

Azt írja az Ószövetség, hogy Noénak volt három fia – de aztán jön a csavar a történetben – az egyik fia, Khám, meglátja atyját mezítelenül. - Mikor „mezítelen” az ember? - Amikor kitudódik róla a meztelen igazság. Az igazság pedig az, hogy Noénak nem voltak fiai, a három fiú nem a Noé fiai. Sőt, nem is „fiúk” voltak. Ráadásul Noé sem volt Noé – Noé, mint olyan, nem is létezett:

A történet szerint az egész emberiség bűnös, és romlott volt, egyetlen igaz ember volt a Földön – Noé.

 

Bűnös és romlott – a bűnük az volt, hogy – Enlilen kívül - senki nem volt tiszta Nibirui szellemiségű – még maga Enki sem, hisz ő is félig Szíriuszi szellemiségű volt.

 

Az egyetlen tiszta szellemiségű lény csak maga Enlil, senki más. Noé tehát – a maga történetével együtt – nemlétező, kitalált figura - egy kellék a történetben.

 

Sém valójában Enki, Khám a Nap/Hold Isten, Jáfet a két faj keveréke.

 

Noé pedig Enlil.

 

&

 

Ahogy az egység szétesett, a fajok különváltak nemzetekre, és azóta minden nemzet besorolja magát „Noé” valamelyik fiához. Már a nemzetek szempontjából sem nagyon lehetséges - de egyénenként meg főleg nem. Az „Özönvíz” után-, és óta, egyénenként, mindenféleképpen keveredett mindenki mindenkivel.

 

Az első kereszteződés Enkivel kezdődött, és az egyenlő szárú kereszttel, a második kereszteződés az az egység szétesése után – „Sém, Khám és Jáfet” népei között – Jahvénak köszönhetően már egyenlőtlen szárú kereszttel.

 

       Ez alól a zsidók sem kivételek – főleg, hogy már eleve úgy „tákolták” őket össze, más népekből – de, például, az „elveszett tíz törzs” is beépülés volt más népekbe – a Jahvei-Nibiru szellemiség beépítése az egész emberiségbe.

 

Ez után csak azt mondhatjuk – a Földön kivétel nélkül minden ember kereszteződött, minden ember kereszt-lény-keresztény